Жабуу

Токтомдор

Баштап
Чейин
Аталуу
Сулукту шаардык мэриясынын алдындагы “Муниципалдык менчиктеги турак жай фондусун белуштуруу жана менчиктештируу” боюнча комиссиясыныи курамына толуктоолорду киргизуу женунде
Дата
16-октябрь 2023
Аталуу
Сулукту шаарынын жергиликтуу жамааттарынын екулчулуктуу жыйынын еткеруу женунде
Дата
16-октябрь 2023
Аталуу
“Сулукту-Тазалык” МИнын калкка авто кызмат керсетуу боюнча прейскурантын жана тарифтик эсептеелорун беки гуу женундо
Дата
16-октябрь 2023
Аталуу
Сулукту шаарынын Т. Ибрагимов, Бакыбек, И. Элмуратов, Кенжебаев, Т. Марипов, Деканова, Дзержинский Д. Жороев кечолорунун тунку жарыктандыруу чырактарын орнотуу учуй 913 420 (тогуз жуз он уч миц торт жуз жыйырма) сом акча каражатын шаардык бюджеттен болуу женунде
Дата
16-октябрь 2023
Аталуу
Сулукту шаарынын Бакыбек кечесундегу сайга таяныч дубалын куруу учун шаардык бюджеттен 1 180 630 (бир миллион бир жуз сексен мин алты жуз отуз) сом акча каражатын шаардык бюджеттен болуу жонундо
Дата
16-октябрь 2023
Аталуу
“Too буркуту” эс алуу лагеринин абалы жонундо
Дата
16-октябрь 2023
Аталуу
“Сулукту - Таза суу канал” муниципалдык ишканасынын калкты таза суу менен камсыз кылуусунун абалы женунде
Дата
16-октябрь 2023
Аталуу
Шаардык кеңештин кээ бир туруктуу комиссияларынын курамына өзгөртуу киргизуу женунде
Дата
16-октябрь 2023
Аталуу
Сулукту шаарынын мэриясынын алдындагы муниципалдык менчик мекемесинин 2022-жылга аткарган иштери женунде
Дата
05-октябрь 2023
Аталуу
2023-жылдын 6 айлыгынын жыйынтыгы боюнча Сулукту шаарынын жергиликтуу бюджетинин киреше болугундөгу 7 миллион 160 мин сом акча каражатын бекитуу жана бөлуштуруу жонундо
Дата
20-июнь 2023
Аталуу
Кош-Булак аймагындагы акыркы аялдаманын алдына асфальт төшөө жөнүндө
Дата
20-июнь 2023
Аталуу
Кош-Булак аймагындагы оорукананын айланасына асфальт төшөө жөнүндө
Дата
20-июнь 2023